Objevuj s Marco Polo Podmínky Pronájmu

S M L O U V A

o nájmu dopravního prostředku

uzavřená podle § 2201 a následujících a §2316 a následujících občanského zákoníku

Pronajímatel: ORL ambulance s foniatrií s.r.o.

Palackého třída 2522/137 61200 Brno                        

Tel.: +420604215569.   email: matulova.orl@gmail.com 

IČO:29240271

                           – dále jen pronajímatel

 

Osoba pronajímatelem pověřená: Oldřich Filla  Lipůvka 413  679 22 Lipůvka    

 

Nájemce: (jméno a příjmení, adresa, RČ, č. OP, č. ŘP, tel., e-mail) – dále jen nájemce

I.
Předmět smlouvy

 1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k dočasnému užívání níže uvedený obytný vůz (dále jen předmět nájmu) a nájemce se za to zavazuje zaplatit pronajímateli sjednané nájemné.
 2. Předmět nájmu:
  Typ,značka/model:Mercedes-Benz Marco Polo 250d4Matic (pro 4 osoby)

  Indentifikační číslo vozidla (VIN): WDF44781313324846

  SPZ: 2BN 8669

 3. Pronajímatel spolu s vozidlem předal nájemci malý technický průkaz, zelenou kartu pojištění, servisní knížku a klíčky od předmětu nájmu a prohlašuje, že předmět nájmu je v dobrém stavu, zcela funkční a splňuje všechny podmínky předepsané pro užívání předmětu nájmu na pozemních komunikacích.
 4. Nájemce podpisem nájemní smlouvy prohlašuje, že si před převzetím předmět nájmu důkladně prohlédl, shledal jej bezzávadným, čistým a v provozuschopném stavu. Současně podpisem smlouvy potvrzuje, že mu byl pronajímatelem předveden a že byl poučen o pravidlech a zásadách zacházení s předmětem nájmu a že předmět nájmu převzal.
 5. Nájemcem a oprávněnou osobou může být pouze osoba starší 23 let, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Nájemce je osobou fyzickou. U firem je smluvně vždy vázán řidič jako nájemce – osoba fyzická.

II.
Doba nájmu a výše nájemného

 1. Doba nájmu a výše nájemného dle platného ceníku:
  Počátek doby nájmu (den/hod.):
  Stav tachometru:
  Konec doby nájmu (den/hod.):
  Celkový počet dnů :
  Sazba za den:
  Celkem Kč bez DPH:
  DPH 21%
  Celková cena s DPH:
  Celková cena s DPH slovy:
  Minimální doba pronájmu je 5 dnů (kratší doba dohodou)
 2. Nájemní vztah vzniká podpisem této smlouvy oběma stranami a zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. V případě dřívějšího ukončení zaniká nájemní vztah předáním předmětu nájmu s podpisem protokolu o předání. Pokud nájemce užívá předmět nájmu v rozporu s touto smlouvou či způsobem, kterým vznikne, nebo hrozí vznik škody pronajímateli, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a to bez náhrad.
 3. Součástí nájemného je limit 300 km/den. Pokud nájemce s předmětem nájmu ujede více kilometrů, než stanoví tento limit, zavazuje se uhradit pronajímateli ujeté nadlimitní kilometry v ceně 6,- Kč (slovy šest korun českých) včetně DPH za každý nadlimitní kilometr. Pronajímatel si vyhrazuje právo odečíst cenu za nadlimitní kilometry ze složené kauce uvedené v této smlouvě.
 4. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli 50% z celkové částky sjednaného nájemného do 3 pracovních dnů od obdržení rezervační smlouvy, jejíž nedílnou součástí je rezervační faktura. Doplatek celkové částky sjednaného nájemného, kauci ve výši 20.000,-Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) a servisní poplatek ve výši 1.500,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), uhradí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím předmětu nájmu, nebo v hotovosti při převzetí předmětu nájmu. Servisní poplatek je účtován pouze při pronájmu na dobu 1-7 dnů. Při pronájmu na delší dobu se servisní poplatek neúčtuje. Úhradou se rozumí moment připsání částky na účet pronajímatele.
 5. Kauce ve výši 20.000,-Kč slouží k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na předmětu nájmu nebo jeho příslušenství, nebo úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislostí s nájmem vozidla dle této smlouvy. Tento požadavek platí i v případě pohledávek pronajímatele, které mu vzniknou porušením obecně závazných právních předpisů (např. pokuty a jiné poplatky) spojené s užíváním vozidla nájemcem. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení předmětu nájmu nebo jeho příslušenství, bude kauce vyúčtována po stanovení závazků nájemce vůči pronajímateli. Pokud výše složené kauce nestačí k pokrytí pohledávek nájemce vůči pronajímateli, je nájemce povinen doplatit pronajímateli rozdíl do 5 pracovních dnů od obdržení vyrozumění. Pronajímatel se zavazuje vrátit nájemci složenou kauci, nebo část kauce po jejím započtení proti splatným pohledávkám pronajímatele do 3 pracovních dnů ode dne vrácení předmětu nájmu pronajímateli. Za pohledávky pronajímatele se považují zejména náhrady škod a sankce.
 6. Součástí nájemného je i povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojištění odpovědnosti (zelená karta), havarijní pojištění, dálniční známka pro ČR.
 7. Součástí nájemného nejsou náklady na pohonné hmoty, nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů skel, opravy pneu nebo průběžné doplňování plynových lahví.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu v době dle čl.II. této smlouvy ve sjednaném místě, resp. v místě sídla pronajímatele. O předání předmětu nájmu, včetně jeho příslušenství a dokladů bude vyhotoven a smluvními stranami podepsán protokol o předání. Veškeré vady, stížnosti a připomínky týkající se předmětu nájmu musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí předmětu nájmu a musí být zaznamenány v protokolu o předání.
 2. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a užívání v souladu s obecnými závaznými právními předpisy a s dostatečně natankovanou nádrží PHM.
 3. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pouze k účelu, k němuž je užívání určeno (udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin včetně tlaku v pneu) a to v souladu s obecně závaznými normami a právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze vozidla veškeré právní předpisy zejména pak předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá pronajímateli za veškerou škodu, kterou by mu porušením této povinnosti způsobil.
 4. Nájemce se zavazuje nesvěřit vozidlo k řízení jiným osobám než těm, které jsou uvedeny v následujícím seznamu oprávněných osob. Pokud nájemce předá řízení vozidla jiné osobě než oprávněné touto smlouvou, ztrácí nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek rozsahu krytí dle této smlouvy a nese veškerá rizika spojená se vznikem případné škody. Nájemce při podpisu této smlouvy předloží pronajímateli platné doklady (ŘP+OP) obou oprávněných osob.

Oprávněná osoba 1:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trv.bydl.:
Čís.řidič.oprávnění:
Datum vydání ŘO:

Oprávněná osoba 2:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trv.bydl.:
Čís.řidič.oprávnění:
Datum vydání ŘO:

Nájemce prohlašuje, že všechny tyto osoby byly řádně poučeny o právech a povinnostech vyplývajících z této smlouvy.

 1. Nájemce nesmí předmět nájmu komukoliv pronajmout nebo zapůjčit, nesmí ho užívat pro účely taxislužby či jiného způsobu užívání k podnikatelské činnosti, nesmí se s ním zúčastňovat závodů nebo nadměrně vozidlo přetěžovat. Nájemce nesmí na předmětu nájmu používat žádnou formu reklamy.
 2. Nájemce je povinen provádět na své náklady běžnou údržbu předmětu nájmu. Při odstavení vozidla je nájemce povinen jej řádně zabezpečit proti odcizení či poškození.
 3. Předmět nájmu lze užívat ve všech zemích EU. Pro cíle mimo EU (nesmí jít o území válečná, s vnitřními nepokoji nebo podobnými extrémními událostmi) je nutný předchozí souhlas pronajímatele. V případě porušení této povinnosti bude vozidlo nahlášeno jako odcizené a nájemce nese plně veškeré s tím související následky. Nájemce tak odpovídá pronajímateli za veškerou škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti v plném rozsahu a v případě, že předmět nájmu bude nájemci zadržen, nebo zabaven, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k jeho uvolnění. Nájemce při tom ztrácí nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek o rozsahu krytí. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude předmět nájmu předán zpět pronajímateli a to ve stavu odpovídajícímu původnímu převzetí. Vedle toho je nájemce povinen pronajímateli zaplatit mimo nájemného i úhrady vzniklých škod a smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč a to do 5 (pěti) pracovních dnů od předání předmětu nájmu pronajímateli.
 4. Nájemce je povinen v případě dopravní nehody, při které dojde k poškození předmětu nájmu dopravní nehodu oznámit příslušným orgánům policie a současně informovat pronajímatele. Dále je povinen vyplnit formulář-záznam o dopravní nehodě, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů a skutečností. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Obdobným způsobem nájemce postupuje i v případě odcizení předmětu nájmu nebo jeho poškození. Doklad o provedeném šetření včetně výše uvedeného soupisu předá nájemce neprodleně pronajímateli. Nájemce je povinen poskytovat Policii, pronajímateli a zainteresovaným pojišťovacím společnostem veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Pokud některá z těchto skutečností zapříčiní nucené prodloužení nájemní doby, potom je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškerou škodu, která mu vznikne z důvodů nemožnosti dalších pronájmů nebo výdajů spojených s odřeknutím následného pronájmu dalším zákazníkem.
 5. Škody u nichž nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.
 6. Vznikne-li na předmětu nájmu škoda způsobená porušením povinnosti ze strany nájemce (např. požitím alkoholu, neoprávněné úpravy, nesprávného použití, přenechání neoprávněné osobě apod.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškerou škodu, která mu tím vznikla v plné výši včetně případně ušlého zisku pronajímatele z důvodů nemožnosti dalšího pronajímání.
 7. Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nebo poruchy předmětu nájmu nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb.
 8. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele v případě zjištění jakékoli závady či podezření na závadu, předmět nájmu v tom případě odstavit mimo provoz, pokud se s majitelem nedohodne jinak.
 9. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy uložena pronajímateli z důvodů na straně nájemce a to do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení vyrozumění.
 10. Při nájmu platí zákaz kouření ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy či při odstavení vozidla a zákaz jakýchkoli úprav (polepování, šroubování, vrtání) vedoucích k změnám předmětu nájmu. V případě porušení tohoto ustanovení vedle náhrady škody je nájemci účtována pokuta ve výši 5.000,-Kč.
 11. Nájemce nesmí ve vozidle přepravovat žádná zvířata nebo nebezpečné látky. V případě porušení tohoto ustanovení je nájemce povinen uhradit na vlastní náklady případnou škodu a současně zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 5.000,-Kč.
 12. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti odcizení, zneužití nebo poškození.
 13. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu včetně veškerého převzatého příslušenství a dokumentů v době a místě uvedeném v této smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal. Nájemce předmět nájmu vrací se stejným stavem paliva, jako při převzetí. V opačném případě je nájemci účtována náhrada pohonných hmot podle aktuálních cen paliva. Plynové lahve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. V případě použití hasicího přístroje či lékárničky je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku resp. hasicí přístroj. Předmět nájmu nesmí být při předání znečištěn (interiér-sedadla, místo pro nohy, palubní deska bez trhlin, škrábanců, poházených odpadků, exteriér-karoserie, poklice a okna bez nánosu bláta a škrábanců, včetně vyprázdnění všech odpadů). V případě znečištěného vozu, poškození interiéru či exteriéru nebo příslušenství je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši včetně sankčního poplatku (viz odd. Sankce této smlouvy). Předmět nájmu musí převzít osobně pronajímatel, nebo k tomu pronajímatelem touto smlouvou pověřená osoba.
 14. Nedojde-li k prodloužení smlouvy po předchozím souhlasu pronajímatele, je vrácení předmětu pronájmu nájemcem později, než v době dohodnuté v této smlouvě, považováno za porušení této smlouvy a nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel může ohlásit předmět nájmu jako zcizený, případně může podat žalobu na vydání věci s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti vyplynou, nese v plné výši nájemce včetně úhrady škod, které tím pronajímateli Zároveň dnem, kdy podle této smlouvy měl být předmět pronájmu předán pronajímateli, ztrácí nájemce veškeré nároky na omezení své odpovědnosti o rozsahu krytí sjednané v této smlouvě. Dále je nájemce v takovém případě povinen za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu pronajímateli platit nájemné včetně smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč a úhradu všech souvisejících poplatků a škod zapříčiněných pozdním předáním předmětu pronájmu.

IV.
Pojištění vozidla a odpovědnost za škodu

 1. Případnou opravu vozidla je nutné provést výhradně v autorizovaném servisu výrobce po dohodě s pronajímatelem, který odsouhlasí písemně výši úhrady za opravu, nájemce je povinen předložit v servisu servisní knížku, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pokud tak nájemce neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu včetně škod vzniklých následně pronajímateli.
 2. Pro případ nehody, poruchy, živelné události nebo odcizení je sjednána asistenční služba v rozšířeném rozsahu pojišťovny ČSOB Pojišťovna, tel.: ČR 1224, zahraničí: +420222803442.
 3. Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo (dle této smlouvy) pojištění v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s územní platností dle zelené karty.
 4. Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na předmětu nájmu v době od předání předmětu nájmu nájemci do jeho převzetí pronajímatelem nebo osobou pověřenou.
 5. Pokud lze náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit část nákladů na likvidaci škody se spoluúčastí 10%, minimálně však 20.000,-Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při poškození nebo ztrátě příslušenství předmětu nájmu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži kterékoli části příslušenství, resp. převzatých předmětů umístěných ve vozidle. Tato škoda včetně příslušných sankcí uveřejněných v této smlouvě bude stržena ze složené kauce. Pokud výše kauce nestačí na pokrytí vzniklých škod, sankcí a spoluúčasti, potom je nájemce povinen případný rozdíl doplatit do pěti pracovních dnů od doručení vyrozumění.
 6. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ztráty vzniklé pronajímateli z důvodů nemožnosti dalších pronájmů po dobu opravy vozidla, po celou dobu opravy vozidla, pokud ke škodě došlo při řízení pod vlivem alkoholu, léčiv, omamných látek anebo při řízení vozidla neoprávněnou osobou dle této smlouvy.
 7. Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na předmětu nájmu nebo v souvislosti s jeho provozem po dobu pronájmu a které neuhradí pojišťovna.
 8. Asistenční služba zahrnuje výjezd asistenčního vozidla zdarma v rámci EU. Nevztahuje se na škody způsobené na pneumatikách nebo nesprávnou obsluhou (špatné palivo, střešní zahrádka, řetězy atd.), výměnu žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou pohonné hmoty nebo jiné provozní kapaliny.
 9. V případě vzniku škody odcizením vozidla, je nájemce povinen okamžitě odevzdat pronajímateli veškeré doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá nájemce pronajímateli za vzniklou škodu částkou 50% z celkové škody, minimálně však 50.000,-Kč.

V.
Ochrana osobních údajů

 1. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho údaje ukládal a používal za účelem a v souladu naplnění této smlouvy.
 2. Pronajímatel se zavazuje, že tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to bude pronajímatelem považováno za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání, případně na vyžádání příslušníků policie, příslušné pojišťovny nebo dalších orgánů a institucí zainteresovaných na řešení vzniklých problémů.
 3. Pronajímatel se zavazuje, že nezneužije osobní údaje k jiným komerčním zájmům nad rámec této smlouvy.

VI.
Sankční poplatky

 1. Stanovené sankce nenahrazují povinnost nájemce uhradit škody vzniklé pronajímateli v souladu se zněním této smlouvy. Nárokem na sankce tudíž není dotčen nárok na náhradu škody.
 2. Při vrácení předmětu nájmu (dle ustanovení této smlouvy) později než v termínu stanoveném ve smlouvě bez předchozího potvrzení prodloužení nájemní doby pronajímatelem je stanovena sankce 10.000,-Kč. Tato sankce nenahrazuje povinnost uhradit denní sazbu nájemného.
 3. Při neoprávněném výjezdu mimo státy EU 10.000,-Kč.
 4. Přenechání užívání vozidla jiné než oprávněné osobě 10.000,-Kč.
 5. Ztráta-klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty pojištění, servisní knížky nebo jiné předané dokumentace 5.000,-Kč za každou položku.
 6. Ujeté kilometry nad povolený denní limit (viz. II/3 této smlouvy) 6,-Kč/km.
 7. Předání znečištěného předmětu nájmu (viz. III/14 této smlouvy)        5 000,-Kč.
 8. Poškození interiéru/exteriéru předmětu nájmu 10 000,-Kč + úhrada vzniklé škody vyměřené pronajímatelem.
 9. Ztráta kterékoli části povinné výbavy vozidla 600,-Kč + úhrada vzniklé škody.
 10. Kouření nebo převoz domácích zvířat ve vozidle 5.000,-Kč.
 11. V případě, že nájemce provede na předmětu nájmu jakékoli změny či úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele 5 000,-Kč.
 12. V případě prodlení kterékoli termínované platby včetně sankcí je nájemce povinen uhradit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 13. Nájemce souhlasí s tím, že jakékoli případné doúčtování včetně sankcí je pronajímatel oprávněn provést ze složené kauce. Splatnost smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě je při předání předmětu nájmu pronajímateli.

VII.
Skončení nájmu a odstoupení od smlouvy

 1. Nájemní vztah zaniká dnem a hodinou uvedenou v této smlouvě, případně zrušením ze strany nájemce za podmínek stanovených v této smlouvě či výpovědí pronajímatele.
 2. Pronajímatel může tuto smlouvu o nájmu vypovědět i před uplynutím sjednané doby v případě, že nájemce:
 • neoznámí orgánům policie a současně pronajímateli dopravní nehodu nebo jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě na předmětu nájmu;
 • provede úpravy, výměny dílů nebo agregátů vozidla bez souhlasu pronajímatele, mimo případy, kdy taková úprava byla nezbytná z důvodů zamezení dalších škod;
 • poruší své povinnosti stanovené v této smlouvě.
 1. V případě výpovědi zaniká smlouva v okamžiku, kdy je výpověď doručena nájemci. Nájemce je po ukončení smlouvy výpovědí povinen předat v nejkratší době, nejpozději však do 48 hodin, předmět nájmu pronajímateli. Výpověď může být učiněna i formou emailu nebo textové zprávy zaslané mobilním telefonem.
 2. Při zániku smluvního vztahu je nájemce povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli za podmínek uvedených v článku III. této smlouvy.
 3. Nebude-li předmět nájmu prokazatelně vrácen vinou nájemce ve stanovený čas, bude zde platit ustanovení článku III., bod 18. této smlouvy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouvy nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma stranami.
 2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem a hodinou v ní uvedené a zaniká uplynutím sjednané doby, nebo zánikem smluvního vztahu dle článku VII. této smlouvy. Dobu nájmu lze prodloužit nejpozději 24 hodin před uplynutím doby, na kterou byla nájemní smlouva původně sjednána, pokud pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány všechny sjednané podmínky. Nájemce je v tom případě povinen doplatit cenu nájmu včetně všech poplatků až do dne předání předmětu nájmu pronajímateli v plné výši dle stanovené denní sazby.
 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každý z nich je originálem. Každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
 4. Nedílnou součástí této smlouvy je Protokol o předání předmětu nájmu podepsaný oběma stranami.
 5. Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou, podepsány oběma stranami jako příloha ke smlouvě.
 6. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit druhé straně případnou změnu bydliště (sídla), případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
 7. Nájemce a další oprávněná osoba tímto udělují pronajímateli svůj souhlas s pořízením kopie průkazu totožnosti a řidičského průkazu za účelem identifikace.
 8. Po dobu nájemního vztahu neodpovídá pronajímatel za škody nebo úrazy nájemce a jím přepravovaných osob, škody způsobené předmětem nájmu
 9. Pronajímatel je oprávněn odmítnout předat nájemci předmět nájmu v případě, kdy v souladu s touto smlouvou nebylo uhrazené plné nájemné nebo kauce ve sjednané době.
 10. Nájemce prohlašuje, že je plně způsobilý ke všem právním úkonům, že je oprávněn nebo zmocněn uzavřít tuto nájemní smlouvu. Dále prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a zmocňuje tímto pronajímatele k ověření těchto údajů.

V Brně dne: 

………………………………….

pronajímatel

………………………………….

nájemce